290 687 cena PLN netto
  • Używany

Claas MEGA 360

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na sprzedaż kombajnu zbożowego Claas Mega 360 Typ 845 wraz z przystawką (adapterem) do zbioru kukurydzy na ziarno Claas Conspeed 6-70 FC. Przedmiotem sprzedaży jest kombajn zbożowy marki Claas Mega 360 Typ 845 wyprodukowany przez Claas Selbstfahrende Erntemaschinen Gmbh 33428 Harsewinkel, Made In Germany, nr fabryczny 845 - pokaż numer telefonu - 9, nr inwentarzowy 594 - pokaż numer telefonu - 6, rok produkcji 2004 przeznaczony do zbioru zbóż oraz rzepaku i kukurydzy. Pierwszy użytkownik, ilość przepracowanych jednostek 6351 h. Wyposażenie (osprzęt) kombajnu: zespół żniwny (heder) C510, nr fabryczny 702 - pokaż numer telefonu - 0, rok produkcji 2004, plus dwie kosy pionowe hedera, wózek transportowy hedera typ Mega 5.1, nr fabryczny 0024, rok produkcji 2004, producent PTT Płock, adaptacja do omłotu kukurydzy, rozdrabniacz słomy plus przekładnia zwalniająca obroty rozdrabniacza przy zbiorze kukurydzy, przystawka (adapter) do zbioru kukurydzy na ziarno, 6-cio rzędowa marki Claas Conspeed 6-70 FC, nr fabryczny 914 - pokaż numer telefonu - 1, rok produkcji 2004. Kombajn wraz z adapterem sprawny technicznie – garażowany, cena wywoławcza wynosi 290 687,00 zł brutto (zgodnie z wyceną rzeczoznawcy). Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 28.02.2019 r. o godzinie 11:00 w pokoju nr 408 w budynku Collegium Maximum ul. Wojska Polskiego 28 przez Komisję Przetargową. Termin związania ofertą sprzedający określa na 21 dni od terminu otwarcia ofert. Kombajn wraz z adapterem można oglądać na terenie Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim w Złotnikach ul. Słoneczna 1, 62-002 Suchy Las w godzinach 8:00-14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem gospodarstwa Panem magistrem Piotrem Buszczakiem, tel. 697 - pokaż numer telefonu - . Informacje o przetargu i kombajnie można też uzyskać u Pana inżyniera Szymona Kaczmarka, tel. 697 - pokaż numer telefonu - .W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po uprzednim wpłaceniu wadium w pieniądzu w kasie Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim ul. Parkowa 4, 62-080 Tarnowo Podgórne w godzinach od 8:00 do 14:00 lub na konto UP Poznań RGD Swadzim w ING Bank Śląski S.A. na nr konta 801 - pokaż numer telefonu - 310 - pokaż numer telefonu - 223 - pokaż numer telefonu - 6 najpóźniej do dnia 27 lutego 2019 r. do godziny 14:00 w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 29 070,00 zł.Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez oferenta zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Oferty należy składać do dnia 28.02.2019 r. do godziny 10:00 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28 (pok. 407 budynek Collegium Maximum). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg. wzoru: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup kombajnu zbożowego z adapterem – nie otwierać przed 28.02.2019 r. godzina 11:00”.Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:imię i nazwisko lub nazwę firmy, nr NIP i telefon kontaktowy oferenta, oferowaną cenę za kombajn będący przedmiotem przetargu i warunki jej zapłaty, w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. Nabywcą zostanie oferent, który zaoferował największą cenę nabycia ze złożonych ofert. W przypadku gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy. Wydanie kombajnu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan sprzedanego kombajnu oraz nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków przetargu. PODANA CENA TO CENA BRUTTO- - WYWOŁAWCZA!!! tel kontaktowy 601 627 850 Jerzy Kaczmarek

Okazja